Regulamin

R E G U L A M I N  S Z K O Ł Y  J Ę Z Y K Ó W  O B C Y C H  a n t

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH wraz z niniejszym regulaminem i HARMONOGRAMEM WPŁAT określa organizacyjne warunki działania szkoły i stanowi element oferty SJO ant. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników kursów. Znajomość określonych zasad oraz ich akceptacja poświadczona podpisem na UMOWIE O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH stanowi nieodzowny warunek wpisu na listę uczniów Szkoły Języków Obcych  a n t.

 1. Szkoła Języków Obcych ant jest placówką prywatną kształcącą w zakresie języków obcych.
 2. Szkoła Języków Obcych ant posiada licencję i jest akredytowanym centrum metody TEDDY EDDIE oraz metody Savvy Ed.
 3. Zajęcia prowadzone są w siedzibach szkoły.
 4. Grupy tworzone są w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników, wiek i poziom znajomości języka lub rekomendację nauczyciela w przypadku osób kontynuujących. Liczebność grup określana jest każdorazowo w ofercie kursu, najczęściej nie przekracza 6 osób, w przypadku Teddy Eddie nie przekracza 9 osób.
 5. Rodzice dzieci uczęszczających na kursy proszeni są o systematyczny kontakt z nauczycielem, kontrolę frekwencji dziecka na zajęciach oraz jego postępów w nauce i prac domowych. Sama obecność na zajęciach bez pracy własnej zazwyczaj nie wystarcza, aby opanować nauczany materiał.
 6. Za bezpieczeństwo dzieci w trakcie odbywania się zajęć odpowiada nauczyciel. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na Zajęcia odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie Prawni Kursantów Nieletnich lub opiekunowie faktyczni. Nauczyciel, ani żaden pracownik SJO ant, nie bierze odpowiedzialności za dziecko przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć. W czasie zajęć rodzice mogą przebywać w sali lekcyjnej bądź w poczekalni. Rodzice lub opiekunowie dzieci przyprowadzają dzieci na zajęcia i odprowadzają je do domu.
 7. Kursant ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez siebie szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu. Opiekun Prawny ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez Kursanta Nieletniego szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu.
 8. Cena kursu określana jest każdorazowo w ofercie na dany rok szkolny. Jest ona wyliczana w oparciu
  o gwarantowaną liczbę godzin kursu. Płatność w ratach podzielona jest na 10 równych rat, niezależnie od ilości godzin przepracowanych w danym miesiącu – rata jest stała. SJO ant gwarantuje przeprowadzenie godzin gwarantowanych w danym roku szkolnym. 
 9. Płatności należy uiszczać wyłącznie na konto bankowe SJO ant lub w biurze na ul. Kościuszki 14/3 w Rybniku.
 10. Cena kursu ogólnego i egzaminacyjnego nie obejmuje podręcznika. 
 11. Cena kursu Teddy Eddie i Savvy Ed obejmuje zestaw kursanta w skład którego wchodzi: podręcznik, poradnik dla rodziców, audio CD, multirom DeDOMO, dostęp do platformy multimedialnej z grami edukacyjnymi, mini zestaw z obrazkami lub naklejkami i teczka.
 12. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt, ferii szkolnych oraz dni ustawowo wolnych. Zajęcia wypadające z powodu w/w nie są odrabiane, gdyż nie są wliczane w sumę godzin gwarantowanych. 
 13. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin prowadzenia zajęć.
 14. Uczestnicy zobowiązani są do uiszczania opłaty za kurs wg harmonogramu wpłat, także w przypadku nieobecności na zajęciach. 
 15. W razie nieobecności lektora szkoła zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa lub do odrobienia odwołanych zajęć w uzgodnionym z grupą terminie.
 16. W przypadku niestawienia się grupy na zajęciach, bez uprzedniego ustalenia tego faktu z nauczycielem, zajęcia nie zostaną odrobione. 
 17. W przypadku notorycznego (co najmniej 3 razy z rzędu) odwoływania zajęć przez Kursanta, godziny niezrealizowane do końca danego semestru nie podlegają odliczeniu. Godziny te traktowane są jako zrealizowane.  
 18.