Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin

 

 

R E G U L A M I N   S Z K O Ł Y   J Ę Z Y K Ó W   O B C Y C H     a n t

 

 

 

 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH wraz z niniejszym regulaminem i HARMONOGRAMEM WPŁAT określa organizacyjne warunki działania szkoły i stanowi element oferty SJO ant. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników kursów. Znajomość określonych zasad oraz ich akceptacja poświadczona podpisem na UMOWIE O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH stanowi nieodzowny warunek wpisu na listę uczniów Szkoły Języków Obcych  a n t.

 

 

 

 1. Szkoła Języków Obcych ant jest placówką prywatną kształcącą w zakresie języków obcych.
 2. Zajęcia prowadzone są w siedzibach szkoły.
 3. Grupy tworzone są w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników, wiek i poziom znajomości języka lub rekomendację nauczyciela w przypadku osób kontynuujących. Liczebność grup określana jest każdorazowo w ofercie kursu, najczęściej nie przekracza 6 osób.
 4. W czasie trwania kursu nauczyciele odnotowują postępy uczniów. Uczniowie, którzy ukończyli pomyślnie kurs, przystąpili do egzaminu oraz uczęszczali na przynajmniej 75% zajęć otrzymują na zakończenie certyfikat zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference).
 5. Rodzice dzieci uczęszczających na kursy proszeni są o systematyczny kontakt z nauczycielem, kontrolę frekwencji dziecka na zajęciach oraz jego postępów w nauce i prac domowych. Sama obecność na zajęciach bez pracy własnej zazwyczaj nie wystarcza, aby opanować nauczany materiał.
 6. Za bezpieczeństwo dzieci w trakcie odbywania się zajęć odpowiada nauczyciel. Nauczyciel, ani żaden pracownik SJO ant, nie bierze odpowiedzialności za dziecko przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć. W czasie zajęć rodzice mogą przebywać w sali lekcyjnej bądź w poczekalni. Rodzice lub opiekunowie dzieci przyprowadzają dzieci na zajęcia i odprowadzają je do domu.
 7. Cena kursu określana jest każdorazowo w ofercie na dany rok szkolny. Jest ona wyliczana w oparciu o gwarantowaną liczbę godzin kursu. Płatność podzielona jest na 9 równych rat, niezależnie od ilości godzin przepracowanych w danym miesiącu – rata jest stała. SJO ant gwarantuje przeprowadzenie godzin gwarantowanych w danym roku szkolnym.
 8. Płatności należy uiszczać wyłącznie na konto bankowe SJO ant lub w biurze na ul. Kościuszki 14/3 w Rybniku.
 9. Podręczniki dla uczestników kursu może zapewnić Szkoła Języków Obcych ant. Koszt podręczników nie jest wliczony w cenę kursu, jednak przy ich zakupie (nieobowiązkowym) przysługuje rabat w wysokości 15%.
 10. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt, ferii szkolnych oraz dni ustawowo wolnych. Zajęcia wypadające z powodu w/w nie są odrabiane, gdyż nie są wliczane w sumę godzin gwarantowanych.
 11. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin prowadzenia zajęć.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do uiszczania opłaty za kurs wg harmonogramu wpłat, także w przypadku nieobecności na zajęciach.
 13. W razie nieobecności lektora szkoła zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa lub do odrobienia odwołanych zajęć w uzgodnionym z grupą terminie.
 14. W przypadku niestawienia się grupy na zajęciach, bez uprzedniego ustalenia tego faktu z nauczycielem, zajęcia nie zostaną odrobione.

 

 

 

Dyrektor SJO ant

 

mgr Magdalena Kania

 

Nasze placówki
TOP